Phần mềm quản trị kinh doanh BizMan.Net có giới thiệu một câu khái quát: "Không chỉ là công cụ ghi chép, báo cáo mà còn là công cụ tư vấn, định hướng và hỗ trợ ra quyết định cho nhà quản lý".

Công cụ ghi chép, báo cáo thì chắc chắn rồi. Nhưng tư vấn, định hướng và hỗ trợ ra quyết định thì hơi trừu tượng. HTsoft có thể minh chứng cho tôi cụ thể hơn được không?