BÁO CÁO LỢI NHUẬN THEO NHÂN VIÊN

Mục đích: Quản lý lợi nhuận gộp theo nhân viên căn cứ trên hóa đơn xuất bán, hàng bán trả lại theo khoảng thời gian tìm kiếm, dựa vào báo cáo này người quản lý sẽ có kế hoạch khen thưởng cho nhân viên.

Phân quyền: User thuộc nhóm user có quyền BC31: Báo cáo lợi nhuận theo nhân viên

Báo cáo lợi nhuận theo nhân viên:

Công thức tính như sau:

Lợi nhuận =  Doanh thu – Tổng vốn – Chiết khấu

(trong đó: Doanh thu=Tổng tiền bán ra-Tổng tiền khách trả lại)