Em đang tìm hiểu phần mềm HTsoft, chức năng tính giá bán và quản lý giá khá trừu tượng và chắc có điểm tương đồng. Anh Chị HTsoft có thể giúp Em hiểu rõ hơn điểm giống và khác nhau giữa 2 chức năng này không?