CHỨC NĂNG KHÓA DỮ LIỆU ĐẾN NGÀY

Mục đích:

Chức năng khóa dữ liệu đến ngày dd/mm/yyyy (ngày/tháng/năm) giúp khóa không cho tất cả các user thao tác thêm/sửa/xóa bất cứ chứng từ nào trước ngày đã set.

Hướng dẫn sử dụng

-       User đăng nhập vào phần mềm vào menu Cấu hình/ tùy chọn/ cài đặt khác và điền thời gian vào ô khóa dữ liệu đến ngày sau đó ghi lại


Khi khai báo thông tin này xong thì tất cả các user sẽ không thể sửa được dữ liệu trước ngày 13/12/2013

-       Nếu sửa các chứng từ trước ngày 13/12/2013 hệ thống sẽ đưa ra cảnh báo như bên đưới