LÀM QUEN VỚI PHẦN MỀM HTSOFT BIZMAN

Để làm quen và sử dụng phần mềm bán hàng HTsoft cần thực hiện theo các bước sau:

Đăng nhập vào phần mềm(user demo: htsoft, pass: 1)

1. Khai báo cấu hình

1.1.        Khai báo nhóm hàng, mặt hàng

Khai báo nhóm hàng:

Bước 1: Click vào module  Cấu hình > Nhóm hàng> Thêm

Bước 2: Nhập các trường thông tin tương ứng để khai báo nhóm hàng mới:

     Bước 3: Click Ghi

Khai báo mã hàng:

Bước 1: Click module Cấu hình>Mặt hàng, sau đó chọn Nhóm hàng mà mặt hàng thuộc và click vào Thêm: (Lưu ý: Chỉ thêm mặt hàng vào nhóm hàng cấp cuối cùng của cây nhóm hàng

Bước 2: Điền các thông tin tương ứng của mặt hàng

Bước 3: Click Ghi

Ngoài ra có thể khai báo nhóm hàng mặt hàng bằng excel:

Bước 1: Click vào module Cấu hình > Nhập mặt hàng từ excel

Bước 2: Click Tạo mẫu nhập liệu

Bước 3: Click vào ô … của Tìm Excel Sheet để nhập: Tìm đến file excel nhập liệu

Bước 4: Click Ghi

1.2.        Khai báo cấu hình khách hàng nhà cung cấp

Bước 1: Click module Cấu hình > Khách hàng và Nhà cung cấp > Thêm

Bước 2: Khai báo các thông tin tương ứng của khách hàng nhà cung cấp

Bước 3: Click Ghi

1.3.        Khai báo nhân viên

Bước 1: Click module Cấu hình > Nhân viên > Thêm

Bước 2: Khai báo các thông tin tương ứng của nhân viên

Bước 3: Click Ghi

1.4.        Khai báo kho hàng

Bước 1: Click module Cấu hình > Kho hàng

Bước 2: Khai báo các thông tin tương ứng của kho hàng

Bước 3: Click Ghi

2.    Khai báo tồn đầu

2.1.        Nhập tồn đầu số lượng

Bước 1: Click module Mua hàng > Phiếu nhập kho > Thêm

Bước 2: Thực hiện chọn nhà cung cấp (Ctrl + F9) hoặc F9 để khai báo nhà cung cấp mới( Thường là TONDAU hoặc chính công ty mình), chọn Nhân viên thực hiện, Lý do nhập

Bước 3: Thực hiện chọn mặt hàng: Click vào ô F12 để đánh mã hàng hoặc F3 để tìm mã hàng. Ngoài ra, có thể nhập nhanh bằng excel: bằng cách click vào biểu tượng excel Nhập

Bước 4: Click Ghi

2.2.        Nhập tồn công nợ

2.2.1.   Import tồn đầu công nợ phải thu

Bước 1: Click module Add-ins> Import tồn đầu công nợ phải thu

Bước 2: Click Tạo mẫu nhập liệu

Bước 3: Click vào ô của Excel Sheets để import file excel chứa dữ liệu vào

Bước 4: Click Ghi

2.2.2.   Import tồn đầu công nợ phải trả

Bước 1: Click module Add-ins> Import tồn đầu công nợ phải thu

Bước 2: Click Tạo mẫu nhập liệu

Bước 3: Click vào ô của Excel Sheets để import file excel chứa dữ liệu vào

Bước 4: Click Ghi

2.3.        Nhập số dư quỹ tiền mặt

Bước 1: Click module Quỹ và Ngân hàng > Số dư quỹ> Thêm

Bước 2: Nhập các thông tin tương ứng

Bước 3: Click Ghi

2.4.        Nhập số dư ngân hàng

Bước 1: Khai báo ngân hàng giao dịch: Click module Cấu hình > Ngân hàng > Thêm: sau khi điền các thông tin tương ứng thì click Ghi.

Bước 2: Click module Quỹ và ngân hàng > Số dư ngân hàng > Thêm

Bước 3:   Nhập các thông tin tương ứng  và  click Ghi để hoàn tất.

3.    Quá trình mua hàng

3.1.        Thực hiện nhập kho

Bước 1: Click module Mua hàng > Phiếu nhập kho > Thêm

Bước 2: Thực hiện chọn nhà cung cấp (Ctrl + F9) hoặc F9 để khai báo nhà cung cấp mới, chọn Nhân viên thực hiện, Lý do nhập

Bước 3: Thực hiện chọn mặt hàng: Click vào ô F12 để đánh mã hàng hoặc F3 để tìm mã hàng. Ngoài ra, có thể nhập nhanh bằng excel: bằng cách click vào biểu tượng excel Nhập

Bước 4: Click Ghi

3.2.        Trả tiền nhà cung cấp

Bước 1: Click module Mua hàng > Trả tiền nhà cung cấp > Thêm > Chọn nhà cung cấp tương ứng

Bước 2: Click chọn Nhân viên, nhập Tổng tiền TT(VND) là số tiền thanh toán cho nhà cung cấp

Bước 3: Click Trả tự động để thanh toán theo nguyên tắc FIFO (phiếu nào nợ trước trả trước, phiếu nào nợ sau trả sau)

Bước 4: Click Ghi để hoàn tất

3.3.        Thực hiện hàng mua trả lại

Bước 1: Click module Mua hàng > Hàng mua trả lại > Thêm

Bước 2: Click chọn nhà cung cấp (Ctrl + F9) chọn Nhân viên thực hiện

Bước 3: Thực hiện chọn mặt hàng: Click vào ô F12 để đánh mã hàng hoặc F3 để tìm mã hàng. Ngoài ra, có thể chọn nhanh mặt hàng trả lại dựa vào phiếu nhập kho bằng cách click vào Other

Bước 4: Click Ghi

3.4  Báo cáo

3.4.1. Báo cáo mua hàng

Bước 1: Click module Mua hàng > BC_TK> Báo cáo mua hàng

Bước 2: Lựa chọn các tiêu chí tìm kiếm

Bước 3: Click Tìm kiếm

3.4.2. Báo cáo tồn kho

Bước 1: Click module Mua hàng > BC_TK> Báo cáo tồn kho

Bước 2: Lựa chọn các tiêu chí tìm kiếm

Bước 3: Click Tìm kiếm

3.4.3. Báo cáo sổ kho

Bước 1: Click module Mua hàng > BC_TK> Báo cáo sổ kho

Bước 2: Lựa chọn các tiêu chí tìm kiếm

Bước 3: Click Tìm kiếm

4.    Quá trình bán hàng

4.1.        Thực hiện hóa đơn bán buôn

Bước 1: Click module Bán hàng > Hóa đơn bán buôn > Thêm

Bước 2: Thực hiện chọn khách hàng (Ctrl + F9) hoặc F9 để khai báo khách hàng mới, chọn Nhân viên thực hiện

Bước 3: Thực hiện chọn mặt hàng: Click vào ô F12 để đánh mã hàng hoặc F3 để tìm mã hàng. Ngoài ra, có thể nhập nhanh bằng excel: bằng cách click vào biểu tượng excel Nhập

Bước 4: Click Ghi

4.2.        Thực hiện hóa đơn bán lẻ

Bước 1: Click module Bán hàng > Hóa đơn bán lẻ > Thêm

Bước 2: Thực hiện chọn khách hàng (Ctrl + F9) hoặc F9 để khai báo khách hàng mới, chọn Nhân viên thực hiện

Bước 3: Thực hiện chọn mặt hàng: Click vào ô F12 để đánh mã hàng hoặc F3 để tìm mã hàng. Ngoài ra, có thể nhập nhanh bằng excel: bằng cách click vào biểu tượng excel Nhập

Bước 4: Click Thu tiền (End)

Bước 5: Click Ghi

4.3.        Thực hiện hàng bán trả lại

Bước 1: Click module Bán hàng > Hàng bán trả lại > Thêm

Bước 2: Click chọn khách hàng (Ctrl + F9), chọn Nhân viên thực hiện

Bước 3: Thực hiện chọn mặt hàng: Click vào ô F12 để đánh mã hàng hoặc F3 để tìm mã hàng. Ngoài ra, có thể chọn nhanh mặt hàng trả lại dựa vào hóa đơn xuất bằng cách click vào Other

Bước 4: Click Ghi

4.4.        Thu tiền khách hàng

Bước 1: Click module Bán hàng > Thu tiền khách hàng > Click chọn khách hàng

Bước 2: Click chọn Nhân viên, nhập Tổng tiền TT(VND) là số tiền thu của khách hàng

Bước 3: Click Trả tự động để thanh toán theo nguyên tắc FIFO (phiếu nào nợ trước thu trước, phiếu nào nợ thu trả sau)

Bước 4: Click Ghi

4.5.        Báo cáo

4.5.1.   Báo cáo bán hàng

Bước 1: Click module Bán hàng > BC_TK > Báo cáo bán hàng

Bước 2: Lựa chọn các tiêu chí tìm kiếm

Bước 3: Click Tìm kiếm

4.5.2.   Báo cáo tổng hợp bán hàng

Bước 1: Click module Bán hàng > BC_TK > Báo cáo tổng hợp bán hàng

Bước 2: Lựa chọn các tiêu chí tìm kiếm

Bước 3: Click Tìm kiếm

5.    Quá trình chuyển kho

5.1.        Thực hiện chuyển kho

Bước 1: Click vào module Nhập-xuất kho nội bộ > Thêm

Bước 2: Click chọn Kho xuất, kho nhập, mặt hàng chuyển kho

Bước 3: Click Ghi

5.2.        Báo cáo chuyển kho nội bộ

Bước 1: Click module Xuất – Nhập nội bộ > BC_TK > Báo cáo chuyển kho nội bộ

Bước 2: Lựa chọn các tiêu chí tìm kiếm

Bước 3: Click Tìm kiếm

6.    Báo cáo

6.1.        Báo cáo lợi nhuận

     Bước 1: Click module Bán hàng > BC_TK > Báo cáo lợi nhuận

Bước 2: Lựa chọn các tiêu chí tìm kiếm

Bước 3: Click Tìm kiếm

6.2.        Báo cáo công nợ phải thu, phải trả

Bước 1: Click module Bán hàng > BC_TK > Báo cáo công nợ phải thu, phải trả

Bước 2: Lựa chọn các tiêu chí tìm kiếm

Bước 3: Click Tìm kiếm

6.3.        Sổ quỹ và sổ ngân hàng

Sổ quỹ:

Bước 1: Click module Quỹ & Ngân hàng > Sổ quỹ

Bước 2: Tích chọn các tiêu chí

Bước 3: Click Đồng ý

Sổ ngân hàng:

Bước 1: Click module Quỹ & Ngân hàng > Sổ ngân hàng

Bước 2: Tích chọn các tiêu chí

Bước 3: Click Đồng ý