Đối với những khách hàng đã và đang sử dụng Module Bảo hành sửa chữa, HTsoft xin thông báo update miễn phí tính năng hỗ trợ kiểm soát số lần imei bảo hành/ sửa chữa. Tính năng này thông báo imei đã bảo hành bao nhiêu lần và tự động điền số lần đã bảo hành của imei vào ô Số lần bảo hành trên phiếu biên nhận BHSC để phục vụ kiểm soát, qua đó có thể đánh giá và có chính sách cải thiện dịch vụ Bảo hành sửa chữa của doanh nghiệp