Mục đích: Thống kê danh sách các imei chưa kiểm kê hoặc imei đang ở sai kho hoặc trong phần mềm trạng thái là đã bán để phục vụ mục đích kiểm soát.

Ví dụ:

Danh sách các imei trogn phần mềm còn tồn trên 1 kho như sau: 


Lập phiếu kiểm kê và lưu lại trong hệ thống như sau:

Sau khi lập và Ghi lại, Tìm các imei chưa kiểm kê, imei sai kho hoặc đã được bán trong phần mềm như sau:


Có thể xuất danh sách imei này ra excel để lên danh sách các imei cần kiểm tra lại.