1.      Mục đích

Thường áp dụng cho các công ty đa chi nhánh(đa điểm kinh doanh) có thông tin chi nhánh như địa chỉ, số điện thoại,..là khác nhau và muốn thể hiện thông tin khác nhau trên bill in ra cho KH.

Khai báo nhóm khách hàng mặc định và lựa chọn khách hàng mặc đinh: Thường áp dụng cho doanh nghiệp có quản lý nhiều nhóm và giá được quy định riêng cho từng nhóm khách hàng.

2.      Phân quyền:

User cần được phân quyền Sửa Showroom

3.      Hướng dẫn

Truy cập theo đường dẫn: Cấu hìnhChi nhánh – Chọn Sửa chi nhánh


Trong đó:

(1): Thông tin tên chi nhánh

(2): Chọn vị trí trên sơ đồ tổ chức mà chi nhánh đó thuộc.

(3): Mã khách hàng Def: Mã khách hàng mặc định sẽ hiển thị trên phiếu bán lẻ. Thường áp dụng cho mô hình đa chi nhánh, giá bán tại các chi nhánh có thể khác nhau nên các chi nhánh khác nhau cần mã KH mặc định khác nhau.


(4): Nhóm khách hàng Def: Khi tạo mới KH trên chi nhánh đó sẽ mặc định thuộc nhóm KH này. 


(5): Kênh khách hàng: Khi tạo mới KH trên chi nhánh đó sẽ mặc định thuộc kênh  KH này.

Mục đích: Tổng hợp báo cáo doanh số theo kênh khách hàng 


(6): Thông tin chi nhánh hiển thị lên phiếu in.