1.      Mục đích

Chức năng này đặc biệt hữu dụng trong việc quản lý chiết khấu khi khách hàng thanh toán qua thẻ của ngân hàng mà doanh nghiệp đang liên kết và quản lý chiết khấu thanh toán ngay.

2.      Phân quyền

User cần có quyền Thêm/Sửa Hình thức thanh toán

3.      Hướng dẫn sử dụng

Bước 1: Khai báo hình thức thanh toán và mã hàng chiết khấu mặc định cho hình thức thanh toán này.

-    Khai báo mã hàng chiết khấu: Truy cập memu Cấu hình – Mặt hàng, Thêm mã hàng mới với Thuộc loại Mã chiết khấu

-     Khai báo hình thức thanh toán

Truy cập menu Cấu hình –> Hình thức thanh toán.

Hệ thống hiển thị bảng danh mục các hình thức thanh toán


Chọn Thêm hoặc Sửa hình thức thanh toán

Trong đó:

(1): Tên và mô tả hình thức thanh toán.

(2): Thuộc loại chiết khấu thanh toán qua ngân hàng: Nếu chọn option này, khi Thu tiền trên hóa đơn bán lẻ, hệ thống sẽ yêu cầu chọn ngân hàng, số tiền thu của khách hàng sẽ làm tăng số dư của ngân hàng được chọn.

(3): Mã hàng chiết khấu: là mã hàng thuộc loại Mã chiết khấu đã khai báo ở trên. Khi chọn hình thức thanh toán này, hệ thống sẽ tự add mã chiết khấu này vào đơn hàng để giảm trừ tiền cho khách. Trên giao diện, mã hàng này có số lượng là -1; đơn giá chính là số tiền khách hàng được chiết khấu (Số tiền này được tính dựa trên giá trị hóa đơn sau các khoản chiết khấu KM, chiết khấu KHTT)

(4): Tỉ lệ chiết khấu: Tỉ lệ chiết khấu khách hàng được hưởng khi thanh toán bằng hình thức thanh toán này.

(5):Mặc định: Nếu tích chọn option này thì đây sẽ là hình thức thanh toán mặc định trên Hóa đơn bán lẻ.

Một số báo cáo liên quan :

Báo cáo Tổng hợp bán hàng: Thống kê nhanh các giao dịch(số lượng giao dịch) thanh toán theo hình thức thanh toán.


-         Báo cáo bán hàng: Thống kê giá trị chiết khấu theo hình thức thanh toán này của doanh nghiệp trong 1 khoảng thời gian.