HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG PHIẾU CHỐT TIỀN

I. Chức năng

- Phiếu chốt tiền là chức năng dành cho nhân viên thu ngân chốt số tiền thu được sau khi kết thúc ca làm việc.

- Việc chốt tiền này sẽ giúp cho nhà quản lý biết được chính xác số tiền mặt mà nhân viên thu ngân thu được từ khách hàng trong ca làm việc của mình với từng số lượng mệnh giá tiền khác nhau. Dựa vào số tiền nhân viên thu ngân chốt, hệ thống sẽ tự động so sánh với số tiền mà hệ thống tính toán dưa trên các phiếu thu, chi thực sự phát sinh trên phần mềm để đưa ra con số lệch thừa hoặc lệch thiếu. Dựa vào số tiền lệch thừa hoặc lệch thiếu so với số tiền thực thu người quản lý dễ dàng tìm ra sai xót hoặc quy trách nhiệm đền bù với nhân viên khi cần thiết.

Ngoài ra, hệ thống còn tính toán và hiển thị số tiền mà nhân viên thu ngân đã thu qua ngân hàng để nhà quản lý tiện theo dõi tổng cộng cả tiền mặt và tiền ngân hàng đã thu được.

II. Hướng dẫn sử dụng

- Để thực hiện phiếu chốt tiền, user cần được phân quyền sử dụng chức năng Phiếu chốt tiền và Mệnh giá tiền.

Bước 1: Khai báo thông tin mệnh giá tiền: khai báo thông tin các mệnh giá tiền sẽ sử dụng trong phần mềm.

Vào Cấu hình => Mệnh giá tiền tệ, cửa sổ mệnh giá tiền tệ hiển thị như sau:


Cửa sổ khai báo thông tin mệnh giá tiền tệ

Trên menu Mệnh giá tiền tệ, chọn phím hoặc bấm Ctrl + N để mở hộp thoại thêm mới mệnh giá tiền:


Hộp hội thoại thêm mới mệnh giá tiền tệ

Ngưới dùng có thể sửa, xóa, thông tin mệnh giá tiền đã có trong cơ sở dữ liệu bằng các phím chức năng trên menu mệnh giá tiền tệ.

Lưu ý: Nút tích mặc định là để xác định mệnh giá ấy còn sử dụng hay không. Nếu còn sử dụng sẽ được hiển thị khi thực hiện phiếu chốt tiền.

Bước 2: Lập Phiếu chốt tiền

Trên menu Quỹ & Ngân hàng chọn Phiếu chốt tiền, cửa sổ phiếu chốt tiền hiển thị như hình sau:


Cửa sổ phiếu chốt tiền

Trên menu Phiếu chốt tiền, chọn nút hoặc bấm Ctrl + N để mở hộp thoại thêm mới phiếu chốt tiền:


Thêm phiếu chốt tiền

- Thu ngân sẽ đếm số tờ tiền tương ứng với từng mệnh giá đã thu được và nhập số lượng tương ứng vào cột số lượng, nhập phần ghi chú (nếu có). Sau khi nhập xong chọn Ghi để lưu thông tin vừa nhập hệ thống sẽ yêu cầu người nhập lại mật khẩu user để đảm bảo thông tin chính xác và xác thực lại người thực hiện phiếu chốt tiền:

- Sau khi lưu xong phiếu chốt ca thì nhân viên có thể in phiếu chốt ca và ký xác nhận trên giấy để lưu trữ.