BÁO CÁO THEO DÕI TIỀN ĐẶT CỌC     

   I.            Mục đích

 -          Theo dõi được các phiếu đặt cọc, số tiền KH đã đến sử dụng qua từng lần(n lần) và số tiền đặt cọc còn lại trong một khoảng thời gian của từng chi nhánh hoặc tất cả chi nhánh. (Các phiếu đặt cọc là phiếu thu tiền khách hàng có thể phân biệt với các phiếu thu bình thường qua lý do)    

 II.            Hướng dẫn sử dụng

 1.      Phân quyền 

-          User cần được phân quyền xem báo cáo add-ins và Báo cáo theo dõi tiền đặt cọc

 2.      Nội dung báo cáo

Truy cập menu Báo cáoà Báo cáo thống kê-> Báo cáo theo dõi tiền đặt cọc

1: Tiêu chí tìm kiếm:  bao gồm thời gian và chi nhánh.

2: Nội dung báo cáo

Tên chi nhánh: Tên chi nhánh lập phiếu

Mã KH, Tên KH : Mã và tên KH đặt cọc

Số phiếu TT: Số phiếu Thu tiền KH đặt cọc được lưu trong phần mềm

Ngày thanh toán: Ngày TT trên phiếu thu tiền KH

Tổng tiền: Số tiền ghi nhận trên phiếu thu tiền đặt cọc

Còn lại: Số tiền Tồng tiền – Tổng số tiên thanh toán(đối trừ) qua các lần

1-SP: Số phiếu bán hàng lần 1 được đối trừ tiền đặt cọc

1-TT: Số tiền đối trừ lần 1

1-TG: Thời gian trên số phiếu bán hàng lần 1

Tương tự lần 2, 3, n…