HTsoft chỉ cho Tôi biết trường hợp bán hàng có bảo hành thì thời hạn bảo hành căn cứ như thế nào? Ngoài ra có áp dụng được hạn bản hành đấy vào chương trình Bảo hàng sửa chữa được không? Phần mềm Tôi đang dùng là phần mềm quản lý bán hàng BizMan.